Sećaj se Tvorca svog - Priroda i muzika

Predivni snimci prirode praćeni hrišćanskom instrumentalnom muzikom.

2 Mojsijeva 20:8 Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.
20:9 Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
20:10 A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom; tada nemoj raditi nijednog posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.
20:11 Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.

Otkrivenje 14:7 I govoraše velikim glasom: Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog; i poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.