Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Ključ istorije

Ključ istorije

»Stražaru! šta bi noćas? Stražar reče: doći će jutro, ali i noć; ako ćete tražiti, tražite, vratite se, dođite.« (Isaija 21,11/II 12)

Shvatanje drugog Hristovog dolaska je ključ koji objašnjava sva buduća dešavanja.

Potrebno je da se glas pravog stražara čuje svuda. Truba mora dati odgovarajući zvuk jer mi treba da se pripremamo za veliki Gospodnji dolazak.

Proročanstva su povezana jedna sa drugima i čine praktičnu hrišćansku istinu. Svi govori koje izgovaramo otkrivaju naše čekanje, rad i molitve za dolazak Sina Božjeg. Njegov dolazak je naša nada. Ova nada treba da prožme sve naše reči i dela, kao i sva naša druženja i međuljudske veze.

Dolazak Sina čovečijeg po drugi put treba da bude zadivljujuća tema koja se iznosi ljudima. Ovo je predmet koji ne bi trebalo da bude izostavljen iz naših razgovora. Večne istine moraju biti stalno u umu, a atrakcije koje svet nudi biće onakve kakve i jesu, beskorisne kao i taština. Šta mi treba da radimo sa taštinom, slavom, bogatstvom, častima ili uživanjima ovoga sveta?

Mi smo hodočasnici ili stranci koji čekaju, nadaju se i mole za tu blaženu nadu, slavni dolazak našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Ako verujemo u ovo i sprovedemo to u naš praktični život, kakva bi snažna akcija inspirisala ovu veru i nadu; kakva bi snažna ljubav bila i drugome i kakvo bi bilo sveto življenje za Božju slavu, tako da linija razgraničenja između nas i sveta bude očigledna.

Hristos dolazi trebalo bi da nam bude stalno pred očima.

Ocenite ovaj post:
Posvećenje
Može li Biblija da opravda tvrdnju da je 'Reč Božj...

Related Posts