Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Kada se Isus rodio

Kada se Isus rodio

»A kad se rodi Isusu Vitlejemu Judejskome... a to dođu mudraci od istoka u Jerusalim, i kažu: Gde je car Judejski što se rodio?« (Matej 1,1.2)

Car slave se ponizio uzevši ljudsku prirodu, a anđeli koji su bili svedoci Njegovog sjaja u nebeskim dvorovima dok su Ga sve nebeske vojske obožavale, bili su razočarani videvši svog božanskog Zapovednika u položaju tako velikog poniženja.

Jevreji su otišli tako daleko od Boga u svojim grešnim delima, da im anđeli nisu mogli objaviti vest o dolasku bebe Otkupitelja. Bog izabira mudrace sa istoka da ispune Njegovu volju.
Ovi mudri ljudi videli su nebesa obasjana svetlošću i nebesku vojsku koja je objavila dolazak Hrista poniznim pastirima.

Ova svetlost bila je udaljena skupina svetlih anđela koja se pojavila kao blistava zvezda. Neobična pojava velike sjajne zvezde koju nikada do tada nisu videli privukla je njihovu pažnju. Mudraci su usmerili svoj put tamo kuda ih je zvezda očigledno povela. A kako su se približavali Jerusalimu, zvezda je postala tamnija i više ih nije vodila. Oni su smatrali da je nemoguće da Jevreji ne znaju za taj veliki događaj dolaska Mesije, pa su se raspitivali u okolini Jerusalima. Bili su iznenađeni videvši nezainteresovanost u vezi sa Hristovim dolaskom.
Crkve sadašnjeg vremena traže da ih svet uzdiže. One ne žele da vide svetlost proročanstava i da prihvate koji govore da Hristos treba uskoro da dođe. Jevreji onog vremena su očekivali zemaljsku i trijumfalnu vladavinu Mesije u Jerusalimu. Tobožnji hrišćani našeg doba očekuju svetovni prosperitet crkve kroz obraćenje sveta i radosti milenijuma na Zemlji.

Ocenite ovaj post:
Priča iz Vitlejema
Nada drugog dolaska

Related Posts