Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Vera i Primanje

Vera i Primanje

Kad Sveti Duh probudi vašu savest, razumećete nešto od strahote greha, njegove sile, njegove krivice i jada i počećete da ga se gnušate. Shvatićete da vas je greh odvojio od Boga, da se oslobodite, to ćete više uviđati svoju bespomoćnost. Vaše pobude su grešne, vaše srce nečisto. Razumećete da vam je život bio pun sebičnosti i greha. Čeznućete za oproštenjem, za očišćenjem, za oslobođenjem. Sklad sa Bogom, sličnost Njemu — šta biste mogli učiniti da to popstignete?

Vama je potreban mir — nebesko oproštenje i mir i ljubav u srcu. To se ne može kupiti novcem postići razumom, do toga se ne može doći mudrošću; ne možete se nadati da ćete to ikada osigurati svojim sopstvenim naporom. Ali Bog vam to nudi kao dar,”bez novaca i bez plate”. (Isaija 55,1) Sve to je vaše ako samo pružite ruku i uzmete.
Gospod kaže:”... ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg; ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna.”(Isaija 1,18) “I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas.” (Jezekilj 36,26)

Vi ste priznali svoje grehe i u srcu odlužili da ih odbacite. Doneli ste odluku da se predate Bogu. Pođite sada k Njemu, molite ga da opere vaše grehe i da vam da novo srce! Verujte tada da On to čini zato što je tako obećao! To je učenje koje  je Isus propovedao dok je bio na Zemlji: mi moramo verovati da stvarno primamo dar koji nam je Bog obećao i tada je on naš. Isus je lečio ljude od njihovih bolesti kad su imali veru u Njegovu moć; pomagao im je u onom što su mogli da vide, da bi ih podstakao da Mu veruju i u onome što nisu mogli da vide — vodio ih je da poveruju u Njegovu moć praštanja greha. To je On otvoreno izjavio prilikom lečenja uzetog; “Ali da znate da vlast ima Sin čovečji na Zemlji opraštati grehe (tada reče uzetome): Ustani, uzmi svoj odar i idi doma.” (Matej 9,6) Jevanđelista Jovan kaže isto tako govoreći o Hristovim žudima: “A ova se napisaše da verujete da Isus jest Hristos Sin Božji i da verujući imate život u ime njegovo.” (Jovan 20,31)

Iz jednostavnih biblijskih izveštaja o tome kako je Isus lečio boslesne možemo da naučimo nešto o tome kako treba verovati u Njega da bismo dobili oproštenje greha. Razmotrimo izveštaj o uzetom u Vitezdi. Jadni paćenik bio je sasvim bespomoćan; nije se služio svojim udovima oko trdeset osam godina. Ipak mu je Isus naredio: “Ustani, uzmi odar svoj i hodi!” (Jovan 5,8) Bolesnik je mogao da kaže: “Gospode, ako me isceliš, poslušaću Tvoje reči!” Ali, ne on je verovao Hristovim rečima, verovao je da je već izlečen, i odmah je pokušao da hoda; želeo je da hoda i hodao je! Učinio je po Hristovoj reči, i Bog mu je dao snagu. Bio je izlečen!

I vi ste kao grešnici u sličnom položaju. Vi ne možete da okajete svoje grehe iz prošlosti, ne možete promeniti svoje srce, ne možete sebe učiniti svetim. Ali Bog obećava da će sve to učiniti za vas preko Hrista. Vi morate da verujete u to obećanje! Morate da priznate svoje grehe i predate sebe Bogu. Morate hteti da Mu služite! I čim to učinite, Bog će ispuniti reč koju vam je dao. Ako verujete u obećanje — verujete da su vam gresi oprošteni i da ste čisti — Bog čini tako; vi ste izlečeni, isto onako kako je Hristos uzetome dao silu da hoda kad je čovek poverovao da je izlečen. To je tako čim u to verujete!

Ne čekajte da osetite kako ste izlečeni, već recite: “Veruje, to je tako, ne zato što ja to osećam, već zato što je Bog to obećao!”

Isus kaže: “Sve što ištete u svojoj molitvi, verujte da ćeete primiti; i biće vam!” (Marko 11,24) Uz ovo obećanje povezan je i uslov — da se molimo u skladu sa Božjom voljom. Međutim, upravo je Božja volja da nas očisti od greha, da nas učini svojom decom, i da nas osposobi da živimo svetim životom. tako se mi možemo moliti za te blagoslove, verovati da ih primamo i zahvaljivati Bogu što smo ih pimili. Naša prednost je da idemo Isusu i da se čistimo, da stojimo pred Zakomom bez mane i nedostataka. “Nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego po Duhu.” (Rimljanima 8,1)

Niste zato svoji; kupljeni ste skupo. “Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste... nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlena i prečista Jagnjeta.” (1. Petrova 1, 18.19) Ovim jednostavnim činom verovanja Bogu, Sveti Duh je začeo novi život u vašem srcu. Vi ste se kao dete rodili u Božjoj porodici i On vas ljubi kao što ljubi svog Sina.

Sad kad ste se predali Isusu, ne povlačite se, ne odlazite od Njega, već iz dana u dan govorite:”Ja sam Hristov; ja sam se predao Njemu!” Molite Ga da vam daruje svoga Duha i da vas podržava svojom milošću. I kao što ste, dajući sebe Bogu i verujući u Njega, postali Njegovo dete, tako morate i da živite u Njemu. Apostol kaže:”Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda, onako živite u njemu!” (Kološanima 2,6)

Neki, čini se, misle da moraju biti stavljeni na probu, da moraju dokazati Gospodu da su se promenili pre nego što mogu da traže Njegov blagoslov. Ali Božji blagoslov oni mogu da traže već i sada. Njima je potrebana Njegova milost, Hristov Duh, da im pomogne u njihovim slabostima, ili se neće moći odupreti zlu. Isusu je drago da Mu dođemo upravo takvi kakvi smo, grešni, bespomoćni, zavisni. Možemo doći sa svim svojim slabostima, svojim ludostima, svojom grešnošću i pokajnički pasti pred Njegove noge! Njemu je na slavu da nas podigne u naručje svoje ljubavi, da zavije naše rane, da nas očisti od svake nečistote.

I upravo se ovde hiljade varaju: ne veruju da im Isus oprašta lično, pojedinačno. Oni se ne oslanjaju na Božju reč. Prednost svih koji ispunjavaju uslove jeste saznanje da se oproštenje bez ograničenja odnosi na svaki njihov greh. Odbacite sumnju da se Božja obećanja odnose i na vas! Ona su upućena svakom prestupniku koji se kaje. Hristos daje silu i milost i anđeli u službi prenose ih svakoj duši koja veruje. Niko nije tako grešan da ne bi u Hristu, koji je umro za njega, mogao naći snagu, čistotu i pravednost. On čeka da mu skine odeću ukaljanu i oskvrnjenu grehom i da ga odene u belu odeću pravednosti; On ga poziva da živi, a ne da umre.

Bog ne postupa prema nama onako kao što smrtni ljudi postupaju jedan prema drugome. njegove misli jesu misli milosrđa, ljubavi i najnežnijeg saosećanja. On kaže: “Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje; i neka se vrati ka Gospodu, i smilovaće se na nj, i k Bogu našemu, jer prašta mnogo.” “Rasuću kao oblak prestupe tvoje, i grehe tvoje kao maglu.” (Isaija 55, 7; 44, 22)

“Jer mi nije mila smrt onoga koji mre, govori Gospod Gospod; obratite se dakle i budite živi.”(Jezekilj 18,32) Sotona je spreman da skrene vaš pogled sa Božjih blaženih obećanja. On želi da oduzme duši svaku iskru nade i svaki zrak svetlosti; ali vi  mu ne smete dozvoliti da to čini. Ne slušajte kušača, već recite: “Isus je umro da bih ja mogao da živim. On me ljubi i ne želi da propadnem. Imam nebeskog Oca koji saoseća sa mnom; iako sam zloupotrebio Njegovu ljubav, iako sam rasuo blagoslove kojima me obasuo, ustaću i otići svom Ocu i reći: “Sagreših Nebu i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj: primi me kao jednoga od svojih najamnika.” Priča nam kaže kako će odlutali biti primljen: “A kad je još daleko bio, ugleda ga otac njegov, i sažali mu se, i potrčavši zagrli ga i celiva ga.”(Luka 15, 18-20)

Međutim, čak i ova priča, iako tako nežna i dirljiva, ne uspeva da iskaže beskrajno saosećanje nebeskog Oca. Gospod objavljuje preko svog proroka:”Ljubim te ljubavlju večnom, zato ti jednako činim milost.” (Jeremija 31,3) Dok je grešnik još daleko od Očeve kuće i rasipa svoje imanje u stranoj zemlji, Očevo srce čezne za njim; i svaka probuđena čežnja duše da se vrati Bogu nije ništa drugo do nežni poziv Božjeg Duha, koji preklinje, usrdno moli, nagovara odlutalog da se vrati očevom srcu punom ljubavi.

Znajući za ovako dragocena biblijska obećanja, možete li još sumnjati? Zar možete verovati da bi Gospod nemilosrdno odbacio jadnog grešnika koji čezne da Mu se vrati, da odbaci svoje grehe i pokajnički padne pred Njegove noge? Odbacite takve misli! Ništa ne može naškoditi vašoj duši više od takvih shvatanja o vašem nebeskom Ocu. On mrzi greh, ali ljubi grešnika, i dao je sebe u Hristovoj ličnosti da svi koji žele mogu biti spaseni i uživati večno blaženstvo u carstvu slave. Koje bi se snažnije ili nežnije reči mogle pronaći od onih koje je On izabrao da pokaže svoju ljubav prema nama? On izjavljuje: “Može li žena zaboraviti porod svoj da se ne smiluje na čedo utrobe svoje? A da bi ga i zaboravila, ja ne ću zaboraviti tebe.”(Isaija 49,15)

Podignite pogled, vi koji sumnjate i drhtite; jer Isus živi da bi posredovao za nas. Zahvalite Bogu što je darovao svog dragog Sina i molite se da Njegova smrt za vas ne bude uzaludna. Duh vas poziva danas. Dođite celim svojim srcem Isusu i tražite Njegov blagoslov!

Dok čitate obećanja, imajte na umu da su ona izraz neizrecive ljubavi i milosrđa. Veliko srce beskrajne Ljubavi oseća prema grešniku bezgranično sažaljenje. “Imamo izbavljenje krvlju njegovom, i oproštenje greha.” (Efescima 1,7) Da, verujte samo da je Bog vaš pomoćnik. On želi da obnovi u čoveku svoj moralni lik. Kad Mu se budete približili sa priznanjem i pokajanjem, On će se približiti vama sa milošću i oproštenjem.

Znajući da se propadljivim
srebrom ili zlatom ne iskupiste
iz sujetnoga svog življenja,
koje ste videli od otaca;
nego skupocenom krvlju Hrista,
kao bezazlena i prečista jagnjeta.

(1. Petrova 1,18.19)

Ocenite ovaj post:
Posvećenje
Pravi Hristovi sledbenici

Related Posts