Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7

Ako si Sin Božiji...

Kada je sotona prišao Isusu u pustinji, znao je jako dobro Ko je On bio, ali Ga je bio iskušao rečima;" Ako si Sin Božiji, zapovedi ovom kamenju hlebovi da postanu." (Matej 4,3.) "Tada Ga odvede đavo u sveti grad i postavi Ga navrh crkve, pa mu reče; Ako si Sin Božiji, skoči dole...
Detaljnije

Pomazanik...

Jevreji su veoma dobro razumeli biblijsku istinu da postoji samo jedan Bog, ali su takođe znali da Bog ima Sina, koji je u Svetom Pismu nazvan (proglašen-postavljen) Mesijom. "Zato znaj i razumi: otkad izide reč da se Jerusalim opet sazida do pomazanika vojvode biće...pogubljen ć...
Detaljnije

Sin Božiji je dao...

Sin Božiji je sada povezan sa čovečanstvom kao Sin čovečiji, ali pre svog utelovljenja On je bio Jedinorodni Sin Božiji - rođen od Boga Oca. U dalekim danima večnosti Bog je imao Sina po Svom obličju, Jednog koji je postao božanstvo u svakom smislu reči. On je bio savršena slika,...
Detaljnije

Ljubav Božija - Otac je dao...

"Jer Bogu tako omilje svet da je i Sina svojega Jedinorodnoga dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni." (Jovan 3,16.) Ovo je sigurno najpoznatiji tekst u čitavoj Bibliji; najdragocenije obećanje i dar, jer Bogu tako omilje svet da je dao Sina Svoga Jedin...
Detaljnije

Hristos - Prilika za novi život

ŠTA ZNAČI BITI IZGUBLJEN? Kao što postoje dva vida života – duhovni i telesni, tako postoje i dve vrste smrti - duhovna i telesna. U skladu s ovim saznanjem moguće je da neki čovek u telesnom pogledu bude živ, hoda gradom, obavlja poslove, raduje se životu, a da ipak bude mrtav –...
Detaljnije

Sedam istina o Hristu

Ni na jednog čoveka koji je ikada živeo na Zemlji ne mogu se primeniti ove istine. 1. Isus je došao s Neba na ZemljuKako se Isus može prepoznati? “Ime će mu biti Divni Savetnik, Silni Bog, Večni Otac, Knez mira.” (Isaija 9,6) Iako je Isusa rodila žena (Matej 1,22.23), On je bio B...
Detaljnije

Hristos središte istorije i proroštva

Ono što Isusa čini jedinstvenim je činjenica da je Njegova biografija napisana pre Njegovog rođenja. Hristov život je ispunjenje mnogih proročanstava. Originalni prepisi starozavetnih proročanstava pronađeni u pećinama u okolini Kumrana (blizu Mrtvog mora), koji potiču najmanje 2...
Detaljnije