Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Da li je Isus Sin Božiji?

Da li je Isus Sin Božiji?

Ovo je bio razlog zašto je Isus umro - jer je bio tvrdio da je Onaj koji jeste - pomazani Sin Božiji.

Ova činjenica bi trebalo da nas natera da duboko razmislimo o ovoj temi!

Da li mi (današnji Hrišćani) verujemo da je Isus pomazani Sin Božiji od večnih vremena, ili smo i mi poput Jevreja u sumnji po pitanju istinitosti Njegovih tvrdnji?

Da li verujemo da je Otac Nebeski zaista poslao Svoga Sina da umre za naše grehe? Ili još konkretnije da se izrazimo, da li verujemo da je Bog poslao Svog pomazanog Sina da postane ljudsko telo - Sin čovečiji?

Molimo vas da budete veoma pažljivi kako ćete odgovoriti na postavljeno pitanje, jer ako mislite da poreknete sve prethodno pomenuto kao one činjenice, koje predstavljaju istinitu realnost, postoji opasnost da se suočite sa smrtnim posledicama takvog izbora, a u skladu sa jasnim upozorenjem datim u Pismu; "A svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u telu došao, nije od Boga, i ovaj je antihristov, za koga čuste da će doći i sada je već na svetu." (1.Jovanova 4,3.)

"Jer mnoge varalice iziđoše na svet koji ne priznaju Isusa Hrista da je došao u telu; ovo je varalica i antihrist...Koji god prestupa i ne stoji u nauci Hristovoj, onaj nema Boga; a koji stoji u nauci Hristovoj onaj ima Oca i Sina." (2. Jovanova 7.9.)

"Ko je lažljivac osim onoga koji se odriče da Isus nije Hristos? Ovo je antihrist, koji se odriče Oca i Sina. Koji god se odriče Sina, taj ni Oca nema, a koji priznaje Sina, taj ima i Oca." (1.Jovanova 2,22.23.)

Pročitajte pažljivo reči Jovanove i još jednom razmislite o tome da li je Isus Onaj - koji On, lično, tvrdi da jeste.

"Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog posla Sina Svojega Jedinorodnoga na svet da živimo kroz Njega. U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav prema Bogu, nego da On pokaza ljubav prema nama, i posla Sina Svojega da očisti grehe naše." (1.Jovanova 4, 9.10.)

"I mi videsmo i svedočimo da Otac posla Sina da bude Spasitelj (Hristos - Pomazanik) sveta." (1.Jovanova 4,14.)

"Koji prizna da je Isus Sin Božiji, Bog u Njemu stoji i on u Bogu." (1.Jovanova 4,15.)

(napomena prevodioca - Bog u nama stoji, tj. prebiva Duhom Svojim Svetim, a Koji je lično prisustvo Oca i Sina u nama)

"Koji god veruje da je Isus Hristos, od Boga je rođen; i koji god ljubi Onoga Koji je rodio, ljubi i Onoga Koji je rođen od Njega...Ko je koji svet pobeđuje osim onoga koji veruje da je Isus Sin Božiji?" (1.Jovanova 5,1.5.)

"Koji veruje Sina Božijega ima svedočanstvo u sebi; koji ne veruje Bogu, načinio Ga je lažovom, jer ne verova svedočanstvu koje svedoči Bog za Sina Svojega. I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni; i ovaj život večni je u Sinu Njegovom. Ko ima Sina Božijega ima život, ko nema Sina Božijega, nema života." (1.Jovanova 5,10-12.)

"Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božijega, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božijega. A znamo da Sin Božiji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga istinitoga, i da budemo u istinitome Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je istiniti Bog i život večni." (1.Jovanova 5,13.20.)

"A ovo je život večni da poznaju tebe jedinoga istinitoga Boga i Isusa Hrista, koga si poslao." (Jovan 17,3.)

Dragi čitaoče, da li si voljan da veruješ da je Isus stvarni Božiji Jedinorodni Sin, koji je bio rođen od večnih vremena?

Nemoj pomisliti da ćeš tim priznanjem slučajno umanjiti ili uniziti slavu Hristovu. Naprotiv, tim verovanjem ćeš je zapravo uvećati, jer je voljeni Otac Nebeski pretrpeo ogromnu bol i patnju predavši nam Svoga Jedinorodnog Sina da umre za pali ljudski rod, radi otkupa greha naših.

(Prema učenjima doktrine o "trojstvu", druga Ličnost Božanstva je navodno postala Sin Isus rođenjem u Vitlejemu. Tokom Njegovog života, Isus se obraćao prvoj Ličnosti (tog navodno 'trojedinog Boga') sa 'Oče', iako će učenje 'trinitarijanca' o Njegovom ljudskom začeću u Vitlejemu pokazati kako ispada da prva Ličnost Božanstva zapravo tada nije bila Otac Isusu. To je, prema učenju o 'trojedinom Bogu', tj. prema doktrini o 'trojstvu' zapravo bila ona 'treća Ličnost', koju oni u skladu sa teorijom o 'trojstvu' nazivaju 'Bog Duh Sveti', a koja je osenila Mariju i time postala Otac Isusu. Tako će 'trinitarijanci' pokušati da opravdaju svoje uverenje i u takvom svom verovanju i tumačenju, pozvaće se na reči zapisane u Jevanđelju po Luki; "A Marija reče anđelu; kako će to biti kad ja ne znam za muža? I odgovarajući anđeo joj reče; Duh Sveti doći će na tebe, i sila Najvišega oseniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božiji." (Luka 1,34,35.)

Ako malo pažljivije pogledate ovaj biblijski tekst, lako ćete uvideti kako istinita biblijska doktrina o Bogu ne stvara nikakvu konfuziju u pogledu razumevanja identiteta Boga Oca i Sina Njegovog, na relaciji Otac - Sin, pa tako i u pogledu događaja Hristovog utelovljenja u Vitlejemu, gde se jasno može zaključiti kako je Otac Nebeski ponovo bio Otac Svome Sinu, kroz Njegovo lično prisustvo - "sila Najvišega", a koje je zapravo Božija sveprisutnost Njegovim Duhom Svetim, Kojim Bog Otac inače deluje svuda u univerzumu.)

Dragi čitaoče, ako ste možda roditelj, otac ili majka, pokušajte samo da zamislite situaciju, kolika bi tuga ophrvala vaše srce kada biste morali da date vašeg jedinog sina da umre za svet pobunjenih ljudi, neprijateljski nastrojenih prema vašem sinu, i to sa mogućnošću takvog rizika da biste mogli da ga izgubite za večnost!

Molim vas da pažljivo promislite o ovoj istini, koja nam otkriva neizrecivu Ljubav Našeg Oca Nebeskog, pokazanu prema nama ljudima, datu kroz tako veličanstvenu žrtvu - smrt Sina Božijega, kako bismo u Njemu i kroz Njega imali život!

Da li ste voljni da sada čitavim svojim srcem, mišlju, umom, razumom i verom prihvatite istinu o Našem Nebeskom Ocu i Njegovom voljenom Sinu? Ako ste predali svoj život Bogu sa ovakvim uverenjem, primićete blagoslov za blagoslovom promišljajući o ovoj predivnoj istini, kao svedočanstvu o Ljubavi Božijoj datoj nama, palim ljudima, a koji smo u Hristu ponovo posinovljeni i vraćeni u Nebesku porodicu našeg Nebeskog Oca.

Uvidećete sa večnom zahvalnošću koliko je velika i veličanstvena Ljubav Očeva prema nama kada je odlučio da preda Svog voljenog Jedinorodnog Sina - bez obzira na cenu...jer je Sin bio voljan da je plati za nas, za mene, za tebe!

Slava i večno hvala Našem milostivom Nebeskom Bogu i Ocu, kao i Sinu Božijem Isusu Hristu na ljubavi u kojoj stojimo i imamo život večni!

AMIN!

Ocenite ovaj post:
Ja sam Sin Božiji
Božja ljubav prema čoveku

Related Posts