Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Ako si Sin Božiji...

Ako si Sin Božiji...

Kada je sotona prišao Isusu u pustinji, znao je jako dobro Ko je On bio, ali Ga je bio iskušao rečima;" Ako si Sin Božiji, zapovedi ovom kamenju hlebovi da postanu." (Matej 4,3.)

"Tada Ga odvede đavo u sveti grad i postavi Ga navrh crkve, pa mu reče; Ako si Sin Božiji, skoči dole..." (Matej 4,5.6.)

"Opet Ga uze đavo i odvede na goru vrlo visoku, i pokaza mu sva carstva ovoga sveta i slavu njihovu; I reče mu: sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš se meni." (Matej 4,8.9.)

Tada je, nakon ovog trećeg kušanja Isus prekorio đavola i zapovedio mu da Ga ostavi na miru.

"Kada su se sotona i Božiji Sin po prvi put susreli u borbi, Hristos je bio zapovednik nebeske vojske, a sotona - vođa pobune na nebu, bio je prognan. Sada je njihovo stanje očigledno obrnuto i sotona koristi najviše od svoje prividne prednosti. Jedan od najmoćnijih anđela - kaže on - bio je prognan sa neba. Isus nije mogao u miru da sluša, bez borbe, najvećeg varalicu. Međutim, Božiji Sin nije trebalo da dokazuje svoju božansku prirodu sotoni ili da objašnjava razlog svog poniženja....Iako je Isus prepoznao sotonu od samog početka, nije bio izazvan da uđe u borbu sa njim. Ojačan sećanjem na glas sa neba, počinuo je u ljubavi svog Oca. On nije hteo da pregovara sa iskušenjem." Čežnja vekova str.86 (org. str.120)

Sećanje na reči Njegovog Oca, koje Mu je uputio sa Neba, kojima je bio proglasio Isusa kao Svog Jedinorodnog Sina, dale su Hristu onu sigurnost koja Mu je bila neophodna da se suprotstavi đavolu.

Nema sumnje da je ova nebeska poruka nadahnula veru onih koji su je čuli, ali ona je bila prvenstveno namenjena dragom Sinu Božijem, kako bi On bio ohrabren da ispuni zavet o planu spasenja, koji je bio sačinjen sa Njegovim Ocem na svetom savetu u nebeskim dvorovima.

Tako je, đavo i njegovi pali anđeli prepoznali su Isusa kao Sina živoga Boga, i strepeli su od Njega. Znali su da ima moć da ih kazni, i jednog dana, On će to zaista i učiniti.

Prilikom jednog susreta sa đavolima u zemlji Gergesinskoj, zli anđeli su bili preplašeno povikali; "..što mi imamo sa tobom, Isuse, Sine Božiji? Zar si došao ovamo da nas mučiš pre vremena?" (Matej 8,29.)

Na drugom mestu opisanom u Jevanđelju po Luki; "A i đavoli izlažahu iz mnogih vičući i govoreći: Ti si Sin Božiji. A On im zabranjivaše da govore da znaju da je On Hristos." (Luka 4,41.)

Tako je, đavoli su znali Njegov identitet, znali su da je Isus - Sin Božiji.

Ocenite ovaj post:
Pomazanik...
Ko sam ja?

Related Posts