Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Hristos - Prilika za novi život

Hristos - Prilika za novi život

ŠTA ZNAČI BITI IZGUBLJEN?

Kao što postoje dva vida života – duhovni i telesni, tako postoje i dve vrste smrti - duhovna i telesna. U skladu s ovim saznanjem moguće je da neki čovek u telesnom pogledu bude živ, hoda gradom, obavlja poslove, raduje se životu, a da ipak bude mrtav – duhovno mrtav.
“I vas koji bejaste mrtvi za prestupljenja i grehe svoje, u kojima nekad hodiste po veku ovoga sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja…” (Efescima 2,1.2).

Sotona duhovno mrtve vodi u propast, u greh i neposlušnost. Međutim, uzvišena evanđeoska istina otkriva da Bog ljubi i ovakve grešne i otuđene ljude. On ih voli iako su daleko od Njega, mrtvi u grehu, i nudi im potpuno i besplatno oslobođenje od nevolje u kojoj se nalaze.
“… ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju koju ima k nama, i nas koji bejasmo mrtvi od grehova ožive s Hristom (blagodaću ste spaseni), i s njim vaskrse i posadi na nebesima, u Hristu Isusu. Da pokaže u vekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu. Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji! Ne od dela, da se niko ne pohvali.” (Efescima 2,4-9)

Bog nas je voleo iako nismo zasluživali ljubav. On nas svojom milošću duhovno oživljava i kroz Hrista stvara u nama novi život. Mi sebe ne možemo promeniti, ali Bog može. On nam daje još jednu priliku da živimo punim životom.


ZAŠTO NAM JE POTREBNO SPASENJE?

Da bismo dobro razumeli zašto nam Hristos nudi spasenje, važno je da znamo od čega sve moramo biti oslobođeni i spaseni.

1. Moramo biti spaseni od greha.

Koliko je ljudi sagrešilo?
“Jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Božju.” (Rimljanima 3,23) Prema tome, svi znamo da ne živimo životom kakvim bi trebalo da živimo. Roditelji pod stresom često prave greške i duboko vređaju osećanja svoje dece.

Vozač se razljuti na drugog vozača i prouzrokuje nesreću. Student postane zavidljiv prema svom kolegi i počne da ga ogovara. Poslovni čovek “zaboravi” da prijavi prihod prilikom ispunjavanja poreske prijave.“Jer svi sagrešiše”, i to je stanje ljudskog roda.

Kako Biblija objašnjava greh?
“Svaka je nepravda greh.” (1. Jovanova 5,17) Mi moramo biti spaseni od svih nezdravih navika i težnji: laganja, gneva, pohote, gorčine… Biblija definiše nepravdu kao kršenje Božjeg moralnog Zakona koji je sažet u Deset zapovesti (2. Mojsijeva 20. glava).“Svaki koji čini greh, i bezakonje čini; i greh je bezakonje.” (1. Jovanova 3,4) Dakle, moramo se osloboditi bezakonja, kršenja Božjih zapovesti.

2. Treba da uspostavimo prekinute veze s Bogom.

“Gle, nije okračala ruka Gospodnja da ne može spasti, niti je otežalo uho njegovo da ne može čuti, nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim.” (Isaija 59,1.2)
Neoprošteni gresi prekidaju našu vezu s Bogom, Darodavcem života. Ljubav ne može da postoji bez vere i poverenja u Boga. Zato je Isus govorio da je greh neverovanje u Njega (vidi: Jovan 16,9). Hristos je došao da obnovi poverenje u Boga, poverenje koje je sotona uzdrmao.

3. Moramo biti spaseni od večne smrti, kazne za greh.

“Zato kao što kroz jednog čoveka dođe na svet greh, i kroz greh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, jer svi sagrešiše.” (Rimljanima 5,12) U ovom biblijskom tekstu misli se na večnu smrt, smrt posle koje čovek ne može da vaskrsne.

4. Treba da se spasemo grešnog i nesigurnog života.

Koliki je Božji udeo u ostavljanju grešnog života?
Život grešnika predstavlja slepu ulicu iz koje nema izlaska, jer greh stvara u čovekovom životu prazninu, bolnu i tragičnu ispraznost.

5. Treba da se oslobodimo sveta, opterećenog i podložnog grehu.

Treba da se spasemo od sveta ogrezlog u grehu, i posledica koje greh donosi: bede, bola, samoće, ratova, bolesti, zla i smrti.


KO MOŽE DA NAS SPASE?

1. Isus može da nas spase od greha.

“Pa će roditi sina, i nadeni mu ime Isus: jer će On izbaviti svoj narod od greha njihovih.” (Matej 1,21) Neki Indijac rekao je svom prijatelju hrišćaninu: “U hinduizmu nalazimo mnogo toga što u hrišćanstvu ne postoji, ali Spasitelja ima samo hrišćanstvo.” Hrišćanstvo je jedina svetska religija u kojoj se pojavljuje Spasitelj.

2. Isus može da uspostavi naše raskinute veze s Bogom.

Brak je jedna od slika koju Bog upotrebljava da opiše svoj odnos s ljudima. Apostol Pavle ovako je pisao hrišćanima u Korintu i Efesu: “Jer revnujem za vas Božjom revnosti, jer vas obrekoh mužu jednome, da devo ku čistu izvedem pred Hrista.” (2. Korinćanima 11,2) “Da bejaste u ono vreme bez Hrista, odvojeni od društva Izrailjeva, i bez dela u zavetima obećanja, nada ne imajući, i bezbožni na svetu. A sad u Hristu Isusu, vi koji ste negda bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom.” (Efescima 2,12.13)

Čovek koji dolazi Hristu doživljava istu radost koju proživljavaju mladić i devojka prilikom upoznavanja i stupanja u brak. Kada čovek preda svoj život Hristu, tada počinje zajedništvo s Hristom koje ostaje celog života.

Isus je savršeni prijatelj. On čini da naše najbolje osobine postanu vidljivi deo naše svakidašnjice. Naši gresi bivaju oprošteni, On nas prihvata i daje nam svoju silu, kojom se izdižemo iznad greha u savršeni život. Zauzvrat, naša ljubav prema Njemu stvara u nama želju da i mi Njega učinimo srećnim. Mi smo sigurni da je On uvek pored nas da nas podigne kad posrnemo.

3. Isus nas može spasti od večne smrti, od kazne za greh.

“Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem.” (Rimljanima 6,23) Zato što smo prekršili Zakon, osuđeni smo na smrt. Večna smrt je kazna za naše grehe. Ali Isus može da nas spase od večne smrti i može da nam da večni život. Kako On to čini, i zašto? “Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici, umre za nas.” (Rimljanima 5,8) Isus je iz ljubavi umro za nas. Prihvatajući smrt umesto nas, On svakome daje oproštenje. On je iskusio potpunu odvojenost od Boga, omogućavajući nama da je mi ne iskusimo. Bog sada može da nas prihvati kao grešnike, jer je Hristos umro za nas i preuzeo sve posledice greha.

4. Isus može da nas oslobodi grešnog, nesrećnog života.

Bog nam oprašta ne samo grehe, On nas leči i obnavlja. Bog obećava da će nas spasti od greha, a ne s našim gresima. “Zato ako je ko u Hristu, nova je tvar; staro prođe, gle, sve novo postade.” (2. Korinćanima 5,17) Sami se ne možemo spasti od greha ili promeniti svoju prirodu, kao što i lav ne može da odluči da postane jagnje (Rimljanima 7,18). Greh je jači od naše volje. Međutim, Hristos može učiniti “da se utvrdite Duhom njegovim za unutrašnjeg čoveka”. (Efescima 3,16) On može sve naše grešne navike i postupke da zameni zdravim osobinama koje potiču od Njegove prirode začinjene ljubavlju, mirom, radošću, ljubaznošću i uzdržanjem (Galatima 5,22.23). Tada Hristos počinje da živi u nama. Za Njega nema beznadežnih slučajeva. Herold Hjus je izgubio svaku nadu u promenu. On je nekoliko puta očajnički pokušavao da prestane da pije. Dobro je znao da njegovi porazi u borbi s čašom čine da njegova žena i dve kćeri već punih deset godina žive u paklu. Jednoga hladnog jutra ušao je u kadu i cev pištolja uperio u svoja usta. Pre nego je povukao obarač pomislio je da bi bilo dobro da objasni Bogu zašto to čini. Ta njegova molitva pretvorila se u dug, jecajima isprekidan poziv za pomoć.

Bog je došao u pomoć. Herold se predao Hristu i dobio duhovnu snagu da istraje. Zauvek je prestao da pije i postao dobar, pažljiv suprug i otac, a posle izvesnog vremena zauzeo je visoko mesto u američkom Senatu. Teks Vatson je otupeo od upotrebe droga i raskalašnog života, i nije mnogo razmišljao ni o kakvoj promeni. Ubrzo, pošto se pridružio “porodici” Čarlsa Mensona, sudelovao je u ubistvu Šeron Tejt, koje je zaprepastilo svet. U zatvoru se ponašao isto kao i izvan zatvorskih zidova, nasilno i nastrano, dok nije počeo da čita Novi zavet. Susret s Isusom Hristom za Teksa je bilo otkriće: “Počeo sam da uviđam da je i za okorele zločince, kao što sam ja, kazna plaćena... Počeo sam da upoznajem silu Božje ljubavi koja pobeđuje smrt i razaranje, Njegovu silu koja ne leči samo teoretski, već stvarno i, posebno, mene.”

Svedoci ostaju zapanjeni kada posete Teksa u zatvoru. Hladnokrvni, nastrani ubica nestao je. Na njegovom mestu postoji dobri, osetljivi čovek koji predvodi druge zatvorenike u proučavanju Biblije, pomažući da nađu mir u Hristu. Teks je otkrio najveću silu na svetu koja može da stvori sve novo.

5. Isus može da nas spase od grešnog sveta.

Sledeća lekcija pod naslovom “Otkrijte svoju budućnost” pružiće vam celovito tumačenje istine kako nas Isus spasava od grešnog sveta.


TRI KORAKA SPASENJA

Prvi korak: Molite se da Isus pobedi greh u vašem životu.

Šta lično možemo preduzeti da bismo se oslobodili greha?
“Pokajte se dakle, i obratite se da se očistite od greha svojih...” (Dela 3,19)

Šta čoveka navodi na pokajanje?
“Ili ne mariš za bogatstvo njegove dobrote i krotosti i trpljenja, ne znajući da te dobrota Božja na pokajanje vodi?” (Rimljanima 2,4) “Ali se sada radujem, ne što biste žalosni, nego što se ožalostiste na pokajanje...” (2. Korinćanima 7,9) Pokajanje je žaljenje zbog učinjenih greha i napuštanje starih navika, postupaka i stavova. To nije žalost prouzrokovana strahom od kazne, već odgovor na Božju dobrotu koja je Isusa navela da umre zbog naših grehova. Mi odbacujemo greh, jer on vređa Boga. “Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje i ostavlja, dobiće milost.” (Priče 28,13)

Šta još treba da učinimo osim priznanja i ostavljanja života u grehu?“I vrati bezbožnik zalog, i vrati što je oteo, i stane hoditi po uredbama životnim ne čineći bezakonja, doista će biti živ, neće umreti!” (Jezekilj 33,15) Istinsko pokajanje nije samo ostavljanje greha, već i nadoknađivanje, koliko je god to moguće, nanete štete i učinjenih propusta u toku prošlog života.

“Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde.” (1. Jovanova 1,9) “Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za Poglavara i Spasa, da da Izrailju pokajanje i oproštenje greha.” (Dela 5,31) Spremnost za pokajanje je Božji dar (Dela 5,31). Samo On može da nas pokrene na istinsko pokajanje. Kad Mu odgovorimo, milostivi Spasitelj prašta nam grehe, briše ih, baca u “dubine morske” (Mihej 7,19), ili kako On kaže, čisti nas od svih grehova. Nema takvoga strašnoga greha koji Hristova smrt na krstu ne bi mogla da nam oprosti ako to zatražimo.

Naši gresi učinili su da klinovi probiju Hristove ruke i noge, i to je ozbiljna činjenica. Mi smo sudelovali u razapinjanju Isusa Hrista. Uvek treba da se setimo da je Hristos “mesto određene sebi radosti” (Jevrejima 12,2) pretrpeo krst. On je dobrovoljno platio cenu za potpuno otkupljenje. Hristos želi da prihvatimo Njegov dar oproštenja i pomirenja, više nego što svojim ljudskim umom možemo i zamisliti. Mladić koji je pobegao od kuće čuo je da mu je majka na samrti. Ova vest opteretila ga je osećanjem krivice. Žureći kući, utrčao je u sobu bolesnice i bacio se na majčin krevet. Grcajući u suzama zatražio je njen oproštaj. Ona ga je privukla bliže i tiho mu kazala: “Sine, ja bih ti već davno oprostila da si ti to od mene tražio.”

Ako ste napustili Boga, ili Ga još niste upoznali, budite sigurni da vas nebeski Otac s čežnjom očekuje da se vratite kući. On je svoju ljubav koja prašta, obznanio na Golgoti. On više od svega želi da prihvatite Njegovu ponudu oproštenja i milosti. On vas voli. On je umro za vas. On je uvek spreman da vam oprosti. Odgovorite na Njegov milostivi poziv i prihvatite pokajanje. Priznajte svoje grehe. Verujte da vam Bog prašta, jer On to zaista i čini. Ne tražite sigurnost u svojim osećanjima. Verujte u jasna Božja obećanja zapisana u Bibliji.
   

Drugi korak: prihvatite novi život koji nudi Isus Hristos.

Nemojte sumnjati da vam je On oprostio, uzeo vaše grehe i darovao vam potpuno novi, promenjeni život.“A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božji, koji veruju u ime njegovo.” (Jovan 1,12) Kad postanete Božje dete, imate pravo da dobijete novi život od Isusa Hrista. Kao što smo već istakli, to niko ne može postići sam, to je dar nebeskog Oca! Isus daje ovo pouzdano obećanje s ciljem da ukloni svaku nesigurnost ili sumnju. Ako vas muči sumnja, setite se čoveka koji je zapao u krizu i zatražio Isusovu pomoć, uzviknuvši: “Verujem!... Pomozi mome neverju!” (Marko 9,24) Jačajte svoje poverenje proučavajući Božja obećanja. Veoma je važno koliko i kako koristimo svoju veru.

Kako Bog daje novi život?
“Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstva Božjega.” (Jovan 3,3) Prema Isusovim rečima, grešnik koji se kaje, rađa se za novi život. Ova promena može se uporediti s rođenjem deteta; to je čudo koje samo Bog može da učini.

Koje se unutrašnje promene zbivaju u čoveku kome Isus daje novi život?
“I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašega, i daću vam srce mesno.” (Jezekilj 36,26) Isus menja naše srce, naša osećanja i ponašanje, On živi u nama (Kološanima 1,27). Novi život nije samo lepa duhovna zamisao, to je mnogo više od pozitivnog načina razmišljanja, to je jasan, vidljiv čin. Novo rođenje je vaskrsenje iz duhovne smrti u potpuno nov način života (Efescima 5,14).

Dva životna primera, spomenuta u ovoj lekciji, samo su dva primera Hristove želje i mogućnosti da ljudima daruje drugu priliku.

Kako možemo primiti novi život od Hrista?
1. Verom prihvatimo Isusa Hrista za Spasitelja i Gospoda.
2. Uspostavljanjem i očuvanjem veze s Njim. (Redovna molitva i proučavanje Biblije naročito su važni.)
3. Delovanjem Svetoga Duha, Hristos uklanja naše rđave navike i zamenjuje ih svojim osobinama.

Treći korak: Živite s Isusom svaki dan.

Hrišćanski život zahteva svakodnevnu borbu protiv sebičnosti i učvršćivanje prijateljstva s našim Spasiteljem Isusom Hristom. Mi napredujemo u novom životu dok jačamo odnos s Isusom. To znači da s Njim moramo razgovarati pošteno i otvoreno. Bog će nam pomoći da duhovno rastemo ako proučavamo Bibliju, molimo se, razmišljamo, družimo se s drugim hrišćanima i prenosimo svoja iskustva drugima.

Živeti u Hristu ne znači biti neobičan čovek, koji danju i noću peva pobožne pesme i nikada ne greši. Šta upravo znači rasti? Kad se spotaknemo i sagrešimo, tražimo oproštenje od Hrista i nastavimo dalje. Mi napredujemo brže ili sporije, zavisno od toga koliko smo duboko svesni da Hristos koji živi u našem srcu, prati svaki naš korak (Jevrejima 7,25; Juda 24). Isus nam u duhovnom razvoju pomaže tako što nas uverava i delom potvrđuje svoju bezuslovnu ljubav i što nas podstiče da proučavamo Njegovu Reč koja nas nadahnjuje.

RADOST NOVOG ŽIVOTA

Bivši alkoholičar Herold Hjus primio je mnoga priznanja za svoju službu, ali za njega je najviše vredelo ono koje je stiglo ubrzo pošto je svoj život predao Hristu.

Herold je upravo proučavao Bibliju u svojoj sobi, kada je osetio da je neko dotakao njegov lakat. Okrenuo se i ugledao svoje dve male kćeri kako tiho stoje u svojim spavaćicama. Brzo ih je osmotrio – tako su se promenile, a on to nije primećivao za vreme svoje borbe s čašom. Onda je mlađa kći rekla: “Tata, došle smo da te poljubimo i zaželimo laku noć.” Njegove oči su zasjale. Prošlo je toliko vremena od kad su poslednji put bile u njegovom zagrljaju. U njihovim divnim plavim očima više nije bilo straha. Tata se vratio kući. Isus Hristos daje priliku svakome. On i očajnicima nudi novi početak (Rimljanima 6,23).

Spasitelj želi da se svako od nas vrati kući. Da li ćete prihvatiti Hristov poziv dobrote? Primanje oproštenja od Boga isto je tako jednostavno kao kad raširite ruke i zagrlite svoje dete.

Ocenite ovaj post:
Sedam istina o Hristu
Lekcija br.1 - Da li je važno i da li možemo znati

Related Posts