Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Lekcija br.7 - Sveti Duh - 2. Deo

Lekcija br.7 - Sveti Duh - 2. Deo

Identitet Svetog Duha

1. Šta je Isus obećao učenicima pre nego je otišao (vazneo se) na Nebo?
"I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugoga Utešitelja da bude s vama vavijek: Duha istine, kojega svet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne; Ja ću doći k vama. Još malo i svet mene više neće videti; a vi ćete me videti; jer ja živim, i vi ćete življeti.U onaj ćete vi dan doznati da sam Ja u Ocu svojemu, i vi u meni, i Ja u vama. A Utješitelj - Duh sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh." (Jovan 14, 16-20.26.)

Isus:
1. 'i svet mene više neće videti' - stih 19.
2. 'a vi ćete me videti' - stih 19.
3. Isus je bio sa njima u to vreme
4. 'Ja u vama' - stih 20.
5. 'Ja ću doći k vama' - stih 18.
6. 'gle, Ja sam sa vama zauvek' - Matej 28,19.
Utešitelj:
1. svet 'ga ne vidi' - stih 17.
2. 'a vi ga poznajete' - stih 17.
3. 'jer u vama stoji' (boravi, prebiva) - stih 17.
4. ' i u vama će biti' - stih 17.
5. 'daće vam drugoga Utešitelja' - stih 16.
6. 'da bude s vama vavijek' - stih 16.


2. Prema učenjima Biblije, čiji duh je Sveti Duh?
Uporedite sledeća dva stiha:
"A kad vas povedu da predaju, ne brinite se unapred šta ćete govoriti, niti mislite; nego što vam se da u onaj čas ono govorite; jer vi nećete govoriti nego Duh Sveti." (Marko 13,11.)
"A kad vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti; jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati, jer vi ne ćete govoriti, nego Duh Oca vašega govoriće iz vas." (Matej 10,19.20.)
Sveti Duh = Duh Očev
Također, uporedite ova dva stiha;
"Jer nikad proroštvo ne bi od čovečije volje, nego naučeni od Svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi." (2.Petrova 1,21.)
U svojoj prvoj poslanici, Petar govori o istoj stvari i kaže; "Koje spasenje tražiše i ispitivaše za njega proroci, koji za vašu blagodat prorekoše; Ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše Duh Hristov u njima, napred svedočeći za Hristove muke i za slave po tome." (1.Petrova 1,10.11.)
Sveti Duh = Duh Hristov
Na osnovu prethodna četiri stiha, možemo jasno zaključiti;
Duh Hristov = Sveti Duh = Duh vašeg Oca


3. Koliko svetih duhova postoji?
"Jedno telo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednom nadu zvanja svojega." (Efescima 4,4.)


4. Kada smo primili Svetog Duha, koga smo tada primili?
"Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k meni, držaće reč moju; i Otac moj imaće ljubav k njemu: i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se nastaniti." (Jovan 14,23.)
Prema Hristovim rečima, kada primimo Sveti Duh, tada u sebe primamo obojicu, Oca i Sina, jer su tada Duhom svojim Svetim obojica lično prisutni u nama.

5. Da li Otac i Sin poseduju isti Duh?
"A vi niste u telu nego u Duhu; jer Duh Božiji u vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov. A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi, a Duh živ pravde radi." (Rimljanima 8,9.10.)
U ovom stihu, govoreći o istom Duhu, Pavle koristi sledeću terminologiju; Duh, Duh Božiji, Duh Hristov, Hrist. Ovo nam govori da je Pavle verovao da je Sveti Duh zapravo Duh obojice, i Oca i Sina.


6. Odakle Duh dolazi (proizilazi)?
"A kad dođe Utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, on će svedočiti za mene." (Jovan 15,26.)


7. Zašto Duh proizilazi od Oca?
"Ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, od kojega je sve, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve, i mi kroza Njega." (1.Korinćanima 8,6.)
"Jer je od Njega i kroz Njega i u Njemu sve." (Rimljanima 11,36.) Duh proizilazi od Oca jer su sve stvari od Njega. Bog Otac je izvor svih stvari. (Pogledajte detaljnije lekciju br.3 za više informacija)


8. Kroz koga Duh dolazi do nas?
"Jer On (Isus) dovede k Ocu oboje u jednom Duhu." (Efescima 2,18.)
"Jer kroz Njega (Isusa) oboje (duhovni Izrailj - 'obrezani i neobrezani' - u Hristu pomireni na krstu) imamo pristup Ocu jednim (Hristovim) Duhom." (Efescima 2,18. - prevod King James - prim. prev.)
"I ovo rekavši dunu na njih, i reče im: primite Duh Sveti." (Jovan 20,22.)
Sveti Duh Očev dolazi do nas kroz Isusa i kroz Njega se vraća Ocu.

9. Ko to nama dolazi da nam bude Utešitelj?
"I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugoga Utešitelja da bude s vama zauvek: Duha istine, kojega svet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne; Ja ću doći k vama. Još malo i svet mene više neće videti; a vi ćete me videti; jer Ja živim, i vi ćete življeti. U onaj ćete vi dan doznati da sam Ja u Ocu mojemu, i vi u meni, i Ja u vama. Ko ima zapovesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav Otac moj; i Ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se sam." (Jovan 14, 16-21.)
Isus Hrist - naš Utešitelj. Lično prisutan u nama Duhom svojim Svetim!


10. Kako je Otac nama poslao Isusa? Da li je Isus prisutan u telu ili u Duhu?
"I budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina svojega u srca vaša, koji viče: Ava Oče!" (Galatima 4,6.)
Napomena; Pavle nam kaže u poslanici Galatima da kada primimo Duha Isusovog, mi tada vičemo 'Ava Oče!'. Takođe nam kaže u poslanici Rimljanima 8,15. "Jer ne primiste duha ropstva, opet da se bojite; nego primiste Duha posinačkoga, kojim vičemo: Ava Oče!". Ovo je druga potvrda da je Sveti Duh niko drugi, nego Duh Hristov.


11. Kada primimo Duha Hristovog, da li je to neko drugi, neka druga - različita osoba, a ne Hrist?
"A Gospod je taj Duh: a gde je Duh Gospodnji, onde je sloboda." (2.Korinćanima 3,17. - prevod King James)
Pavle nam kaže u poslanici 1.Korinćanima 8,6. "Ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, od kojega je sve, i mi u njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve, i mi kroza Njega." ...kao i u poslanici Efescima 4,4. "Jedno telo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednom nadu zvanja svojega." Takođe nam Pavle govori kako je 'Gospod taj Duh'. Ako je Isus Gospod, i ako postoji jedan Duh, onda je sasvim logično i u skladu sa učenjem Pisma da verujemo kako je Sveti Duh niko drugi nego Duh Hristov, i kada primimo Svetog Duha u sebe, tada primamo lično Isusa Hrista u duhovnom obličju. Isus nam dolazi tada kao lični Utešitelj. Duh Sveti je Ličnost Isusa Hrista.


12. Da li nam Biblija govori da je Isus učinjen Duhom?
"Tako je i pisano: prvi čovek Adam postade živo biće, a poslednji Adam duh koji oživljuje." (1.Korinćanima 15,45.)


13. Zašto nam Biblija na jednom mestu govori da kada nam dođe Utešitelj, tada će obojica; Otac i Sin doći k nama i boraviti u nama, dok na nekim drugim mestima kaže kako je Isus taj Duh?
"Jer Bog beše u Hristu, i svet pomiri sa sobom ne primivši im greha njihovih, i metnuvši u nas reč pomirenja." (2.Korinćanima 5,19.)
"Zar ne veruješ da sam Ja u Ocu i Otac u meni? Reči koje vam Ja govorim ne govorim od sebe; nego Otac koji stoji u meni On tvori dela. U onaj ćete vi dan doznati da sam Ja u Ocu svojemu, i vi u meni, i Ja u vama." (Jovan 14,10.20.)


14. Ko je taj koji kuca na vratima našeg srca?
"Evo stojim na vratima i kucam: ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njime, i on sa mnom." (Otkrivenje 3,20.)
Isus Hrist svojim ličnim prisustvom u Duhu Svetom stoji i kuca na vratima našeg srca, i ako Ga pustimo da uđe unutra, On će lično doći, ući i boraviti u nama)


15. Šta je naša nada Slave?
"Kojima Bog naumi pokazati kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, koje je Hristos u vama, nada slave." (Kološanima 1,27.)
Isus Hristos - naša nada Slave Gospodnje!

Ocenite ovaj post:
Lekcija br.6 - Sveti Duh - 1.Deo
Ljubav Božija - Otac je dao...

Related Posts