Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Lekcija br.6 - Sveti Duh - 1.Deo

Lekcija br.6 - Sveti Duh - 1.Deo

Božiji Duh/ Čovečiji duh

1. Po čijem obličju je stvoren čovek?
"Potom reče Bog: da načinimo čoveka po svojemu obličju, kao što smo mi...I stvori Bog čoveka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori ga." (1.Mojsijeva 1.26.27.)


2. Sa kime je Bog razgovarao, tj. kome se obraćao? Da li postoji neko drugo Božansko Biće koje ima obličje Boga?
Biblija jedino Isusa Hrista opisuje kao Božansko Biće, koje ima Božije obličje.
"U kojima 'bog sveta ovoga' (sotona) oslepi razume nevernika, da im ne zasvetli videlo jevanđelja slave Hristove, koji je obličje Boga, koji se ne vidi." (2.Korinćanima 4,4.)
Isus..."Koji, ako je i bio u obličju Božijemu, nije se otimao da se isporedi s Bogom." (Filipljanima 2,6.)
Isus..."Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen pre svake tvari." (Kološanima 1,15.)
"I toliko bolji posta od anđela koliko preslavnije ime od njihova dobi." (Jevrejima 1,4.)
Naravno, ukoliko nam Biblija, navodno kao po teoriji trinitarijanaca, ne otkriva neko drugo božansko biće u liku i obličju Božijem, onda nedvosmisleno lako možemo zaključiti kako se Otac Nebeski tada u razgovoru obraćao jedino svom Sinu - Isusu Hristu.


3. Šta izrazi 'slika', 'lik' i 'obličje' podrazumevaju?
"I poživje Adam sto i trideset godina, i rodi sina po obličju svojemu, kao što je on, i nadjede mu ime Sit." (1.Mojsijeva 5,3.)
Ovde vidimo da je Sit rođen po liku i obličju svoga oca Adama. To uključuje i fizičko, telesno i duhovno obličje.

4. Od čega je čovek (živa duša) sačinjen?
"A stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovek duša živa." (1.Mojsijeva 2,7.)
Biblijska definicija čoveka: ljudsko telo+ljudski duh=živa ljudska duša


5. Ako je čovek stvoren po obličju Božijem, i ako se čovek kao biće sastoji od dva aspekta; duha i tela, da li to onda znači da i Bog i Hrist imaju duh i telesni oblik?
a) Da li Bog ima telesni oblik?
Proroci su videli Boga: Mihej - "A Mihej mu reče: zato čuj reč Gospodnju; videh Gospoda gde sedi na prestolu svojem, a sva vojska nebeska stajaše mu s desne i s leve strane." (1.Carevima 22,19.)
Isaija - "Godine koje umre car Ozija videh Gospoda gde sedi na prestolu visoku i izdignutu, i skut mu ispunjavaše crkvu." (Isaija 6,1.)
Danilo - "Gledah dokle se postaviše prestoli, i starac sede, na kom beše odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao čista vuna, presto mu beše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgorio...Videh u utvarama noćnijem, i gle, kao Sin čovečiji iđaše sa oblacima nebeskim, i dođe do starca i stade pred njim." (Danilo 7,9.13.)
Jovan - "I odmah bih u duhu; i gle, presto stajaše na nebu, i na prestolu seđaše neko. I onaj što seđaše beše po viđenju kao kamen jaspis i sard; i oko prestola beše duga po viđenju kao smaragd." (Otkrivenje 4,2.3.)
Hrist je bio u obličju Božijem pre svog utelovljenja u Vitlejemu;
"Koji, ako je i bio u obličju Božijemu, nije se otimao da se isporedi s Bogom." (Filipljanima 2,6.)
Isus je rekao da Njegov Otac ima oblik, koji niko ne može videti osim Sina; "Ne da je ko video Oca osim onoga koji je od Boga: on vide Oca." (Jovan 6,46.)
"I Otac koji me posla sam svedoci za mene. Ni glasa Njegova kad čuste, ni lica Njegova videste." (Jovan 5,37.)
Mi - deca Božija, videćemo Boga; "Blago onima koji su čistoga srca, jer će Boga videti." (Matej 5,8.)

b) Da li Bog ima duh?
Otac - "Bog je Duh; i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole." (Jovan 4,24.)
"Jer vi nećete govoriti, nego Duh Oca vašega govoriće iz vas." (Matej 10,20.)
Isus - "Tako je i pisano: prvi čovek Adam postade živo biće, a poslednji Adam duh koji oživljuje." (1.Korinćanima 15,45.)
"Jer znam da će mi se ovo zbiti na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Hrista." (Filipljanima 1,19.)
Božansko Telo/Obličje + Božanski Duh = Božansko Biće


6. Da li u Pismu postoje neke paralele između čoveka i njegovog duha sa Bogom i Njegovim Duhom?
"Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečijega koji živi u njemu? Tako i u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božijega." (1.Korinćanima 2,11.)
Navedeni stih nam govori da 'ono što čovekov duh je (zna) za čoveka' jeste isto tako i 'ono šta je Duh Božiji za Boga', ali takođe ovaj tekst nam ukazuje na jednu važnu razliku; dok je duh čovečiji u čoveku (boravi isključivo u čoveku), Duh Božiji nije limitiran (ograničen) telesnim obličjem Boga, što znači da Mu je moguće biti sveprisutan u isto vreme.


7. Na šta se odnosi duh čovečiji?
Um - "A druge godine carovanja Navuhodonosorova usni Navuhodonosor san, i uznemiri mu se duh i san ga prođe." (Danilo 2,1.)
(Očigledno Navuhodonosor nije mogao da spava, jer je bio uznemiren snom koji je imao, što bi drugim rečima značilo - njegov um je bio uznemiren)

Srce - "Gospod je blizu onih koji su skrušena srca, i pomaže onima
koji su smerna duha." (Psalam 34,18.)

Život/dah - "Dok je duša moja u meni, i duh Božji u nozdrvama mojim." (Jov 27,3.)
"Gospode, o tom se živi i u tom je svemu život duha mojega, iscelio si me i sačuvao u životu." (Isaija 38,16.)
"I posle tri dana i po duh života od Boga uđe u njih; i staše oba na nogama svojima, i strah veliki napade na one koji ih gledahu." (Otkrivenje 11,11.)
Duh čovečiji je ličnost, karakter i život čovekov. To je jedna jedinstvena osoba.


8. Kako Biblija objašnjava Duh Božiji?
Um - uporedimo stihove;
"Ko je upravljao duh Gospodnji? ili mu bio savetnik i naučio ga?" (Isaija 40,13.) i Pavlove reči "Jer ko pozna misao Gospodnju?Ili ko mu bi savetnik?" (Rimljanima 11,34.35.)
"Jer ko pozna um Gospodnji da ga pouči?A mi Um Hristov imamo." (1.Korinćanima 2,16.)

Život - uporedimo stihove;
"Duh je ono što oživljava; telo ne pomaže ništa. Reči koje vam Ja rekoh duh su i život su." (Jovan 6,63.)
"A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi, a Duh živ pravde radi." (Rimljanima 8,10.)
"A stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovek duša živa." (1.Mojsijeva 2,7)
"Dok je duša moja u meni, i duh Božji u nozdrvama mojim." (Jov 27,3.)
"Duh Božji stvorio me je, i dah Svemogućega dao mi je život." (Jov 33,4.)
Kao što postoji odnos između duha čovečijeg i čoveka, tako isto postoji odnos između Boga i Božijeg Duha. Božiji Duh je Njegova ličnost, karakter, život i um - duhovni/mentalni sklop misli i osećanja.


9. Ako duh čovečiji nije niko drugi nego njegova jedinstvena ličnost ili lična prisutnost, da li, u tom smislu, isto to možemo da kažemo i tvrdimo za Duha Božijeg?
"Kuda bih otišao od Duha tvojega, i od lica tvojega kuda bih utekao?" (Psalam 139,7.)
"Nemoj me odvrgnuti od lica svojega, i svetoga Duha svojega nemoj uzeti od mene." (Psalam 51,11.)

Zaključak: Bog poseduje telesno obličje, ali isto tako i duhovno obličje. Njegov Duh nije ograničen Njegovim telesnim obličjem. U istom onom smislu kako tvoj duh predstavlja tvoju ličnost, um, lično prisustvo, tako i Božiji Duh jeste Božija Ličnost, Um i Njegovo lično Prisustvo.

Ocenite ovaj post:
Lekcija br.5 - Jednakost Oca i Sina
Lekcija br.7 - Sveti Duh - 2. Deo

Related Posts