Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Lekcija br.4 - Ko je Isus?

Lekcija br.4 - Ko je Isus?

1. Šta je Isus tvrdio za sebe da On jeste?
"Kako vi govorite onome kojega Otac posveti i posla na svet: hulu na Boga govoriš, što rekoh: Ja sam Sin Božiji?" (Jovan 10,36.)


2. Šta je Bog Otac rekao u vezi Isusovog identiteta?
"I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše mu se nebesa, i vide Duha Božijega gde silazi kao golub i dođe na njega. I gle, glas s neba koji govori: ovo je Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji." (Matej 3,16.17.)
"Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih; i gle, glas iz oblaka govoreći: ovo je Sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji; Njega poslušajte." (Matej 17,5.)


3. Šta su učenici razumeli ko je Isus?
"Reče im Isus: a vi šta mislite ko sam Ja? A Simon Petar odgovori i reče: ti si Hristos, Sin Boga živoga." (Matej 16,15.16.)
"Reče mu: da, Gospode! ja verovah da si ti Hristos Sin Božiji, koji je trebalo da dođe na svet." (Jovan 11,27.)
"A koji bijahu u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći: vaistinu ti si Sin Božiji." (Matej 14,33.)
"I odmah po zbornicama propovedaše Isusa da je on sin Božij." (Dela 9,20.)


4. Da li pali anđeli znaju da je Isus stvarni Sin Božiji?
"I reče mu đavo: ako si Sin Božiji, reci ovome kamenu da postane hleb." (Luka 4,3.)
"A kad vide Isusa, zavapi i pade pred njega, pa reče glasno: što je tebi do mene, Isuse, Sine Boga Najvišega? Molim te, ne muči me." (Luka 8,28.)
"I povikavši iza glasa reče: šta je tebi do mene, Isuse Sine Boga Višnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me." (Marko 5,7.)
Sotona i ostali pali anđeli, znali su i pre svog pada da je Isus bio Sin Božiji, stoga je Sotona kušao Isusa u pustinji po pitanju Hristovog identiteta, a takođe jasno to možemo videti i priznavanjem demona o identitetu Isusovom.


5. Na koga se još u Svetom Pismu odnosi naziv 'sin Božiji'?
"...Enosova, sina Sitova, sina Adamova, sina Božijega." (Luka 3,38.)
Adam je bio sin Božiji po stvaranju. "Ovo je pleme Adamovo. Kad Bog stvori čoveka, po obličju svojemu stvori ga." (1.Mojsijeva 5,1.)
Takođe i anđeli su sinovi Božiji. "Kad pevahu zajedno zvezde jutarnje i svi sinovi Božji klikovahu." (Jov 38,7.)
"Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božija nazovemo i budemo; zato svet ne poznaje nas, jer Njega ne pozna." (1.Jovanova 3,1.)
Mi smo sinovi Božiji po usvojenju. "Jer ne primiste duha ropstva, opet da se bojite; nego primiste Duha posinačkoga, kojim vičemo: Ava, Oče!" (Rimljanima 8,15.)


6. Kako je Hrist Sin Božiji?
"Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog Sina svojega jedinorodnoga posla na svet da živimo kroza Njega." (1.Jovanova 4,9.)
Isus nije postao Sin Božiji putem stvaranja, kao što je to Adam postao, niti je postao Sin usvajenjem-posinjenjem, poput nas; nego je Isus Jedinorodni Sin Božiji; On je Sin zato što je bio rođen od Oca.
"Jer Bogu tako omilje svet da je i Sina svojega Jedinorodnoga dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni." (Jovan 3,16.)
Bog, dajući svog jedinorodnog Sina za pali ljudski rod i šaljući Ga na svet, ukazuje na činjenicu da je imao stvarno rođenog Sina još pre Isusove inkarnacije u telo čovečije, rođenjem u Vitlejemu.


7. Kada je Isus postao Sin čovečiji?
"A kad se navrši vreme, posla Bog Sina svojega jedinorodnoga, koji je rođen od žene i pokoren zakonu." (Galatima 4,4.)
"I evo zatrudnjećeš, i rodićeš sina, i nadjeni mu ime Isus." (Luka 1,31.)
Isus je postao Sin čovečiji prilikom svog utelovljenja, rođenjem u Vitlejemu od žene Marije.


8. Kada je Isus bio rođen od Oca?
"A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među tisućama Judinijem, iz tebe će mi izaći on koji će biti gospodar u Izrailju, kojemu su izlasci od početka, od večnih vremena." (Mihej 5,2.)
Termin 'izaći' u ovom stihu takođe označava 'poreklo' ili 'nastanak'. Isus je bio 'izašao' - ili, bio je rođen, ili njegovo poreklo - nastanak potiče iz davne prošlosti, iz dana večnosti, pre nastanka vremena.


9. Šta se dogodilo u danima večnosti, vezano za odnos Oca i Sina ?
"Gospod me je imao u početku puta svojega, pre dela svojih, pre svakoga vremena.Pre vekova postavljena sam, pre početka, pre postanja zemlje. Kad jošte ne bijaše bezdana, rodila sam se, kad još ne bijaše izvora obilatim vodom.Pre nego se gore osnovaše, pre humova ja sam se rodila; Još ne beše načinio zemlje, ni polja, ni početka prahu vasiljenskom; Kad je uređivao nebesa, onde bijah; kad je razmeravao krug nad bezdanom. Kad je utvrđivao oblake gore i krepio izvore bezdanu; Kad je postavljao moru među i vodama da ne prestupaju zapovesti Njegove, kad je postavljao temelje zemlji;Tada bijah kod Njega hranjenica, bijah mu milina svaki dan, i veseljah se pred Njim svagda." (Priče 8,22-30.)
U gore navedenom stihu, govoreći o sebi kao onome koji je otkrivena, vidljiva - otelotvorena 'mudrost Božija', Isus ukazuje čitaocu na vremenski period pre stvaranja bilo čega, pa tako i pre stvaranja vremena kao dimenzije postojanja u kakvoj mi postojimo, kada je On bio 'izašao' ili 'proizišao' od Oca, kada je bio rođen od Oca, koji Ga je nakon rođenja, kako stih kaže; 'imao' ili 'posedovao' (prevod King James) pored sebe ili kod sebe, bio mu u naručju, i radovao se pred Njim, boraveći u Očevom prisustvu.
"Onima pak koji su pozvani, i Jevrejima i Grcima, Hrista, Božiju silu i Božiju premudrost." (1.Korinćanima 1,24.) - Isus se naziva Božijom silom i Božijom premudrošću, kao u Pričama 8.
"Da se uteše srca njihova, i da se stegnu u ljubavi, i u svakome bogatstvu punoga razuma, na poznanje tajne Boga, i Oca, i Hrista, u kojoj je sve blago premudrosti i razuma sakriveno." (Kološanima 2,2.3.)


10. Da li se postojanje i aktivnost Isusa - kao Sina Božijeg pominje u Svetom Pismu i pre Njegovog rođenja u Vitlejemu?
"Ko je izašao na nebo i opet sišao? ko je skupio vjetar u pregršti svoje? ko je svezao vode u plašt svoj? ko je utvrdio sve krajeve zemlji? kako mu je ime? i kako je ime Sinu njegovu? znaš li?" (Priče 30,4.)
"Odgovori i reče: eno, vidim četiri čoveka odrešena gde hode posred ognja i nije im ništa, i četvrti kao da je Sin Božji." (Danilo 3,25.)
"Poštujte Sina, da se ne razgnevi, i vi ne izginete na putu svome; jer će se gnev Njegov brzo razgoreti. Blago svima koji se u Njega uzdaju!" (Psalam 2,12.)


11. Da li je za vreme Njegovog utelovljenja u Sina čovečijeg, Isus učio da je bio izišao od Oca?
"A Isus im reče: kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene; jer Ja od Boga iziđoh i dođoh; jer ne dođoh sam od sebe, nego me On posla." (Jovan 8,42.)
"Jer sam Otac ima ljubav k vama kao što vi imaste ljubav k meni, i verovaste da Ja od Boga iziđoh." (Jovan 16,27.)
"Jer reči koje si dao meni dadoh im; i oni primiše, i poznadoše istinito da od Tebe iziđoh, i verovaše da si me Ti poslao." (Jovan 17,8.)


12. Da li je važno za nas Hrišćane da verujemo da je Isus stvarni i bukvalno rođeni Sin Božiji?
"Ko je lažljivac osim onoga koji odriče da Isus nije Hristos? Ovo je antihrist, koji se odriče Oca i Sina. Koji se god odriče Sina, taj ni Oca nema; a koji priznaje Sina, i Oca ima." (1.Jovanova 2,22.23.)
"Koji veruje Sina Božijega ima svedočanstvo u sebi; koji ne veruje Bogu načinio ga je lažovom, jer ne verova svedočanstvu koje svedoči Bog za Sina svojega. I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni; i ovaj život večni u Sinu je Njegovom." (1.Jovanova 5,10.11.)
"Ko veruje Sina, ima život večni; a ko ne veruje Sina, neće videti života, nego gnev Božij ostaje na njemu." (Jovan 3,36.)
"A ovo se napisaše, da verujete da Isus jest Hristos Sin Božiji, i da verujući imate život u ime Njegovo." (Jovan 20,31.)


13. Žašto su Jevreji ubili Isusa?
"A Isus mučaše. I poglavar sveštenički odgovarajući reče mu: zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos - Sin Božiji? Reče mu Isus: ti kaza. Ali ja vam kažem: od sada ćete videti Sina čovečijega gde sedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskim. Tada poglavar sveštenički razdere haljine svoje govoreći: huli na Boga; šta nam trebaju više svedoci? evo sad čuste hulu njegovu." (Matej 26,63-65.)
"Odgovoriše mu Jevreji: mi imamo zakon i po zakonu našemu valja da umre, jer načini sebe Sinom Božijim." (Jovan 19,7.)
Isus je izabrao radije da umre nego da se odrekne svog istinskog Sinaštva! Kada shvatimo koliko je Hristu bilo važno da obrani svoje Sinaštvo pred optužbama Jevreja, toliko će i nama postati još važnije da svojom verom priznamo, svedočimo i ispovedamo Isusovo istinsko Sinaštvo, kao Onog koji je zaista bio rođen od Oca!


14. Šta je obećano onima koji priznaju da je Isus istinski Sin Božiji i koji Ga primaju u svoj život kao Sina Božijega?
"A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo." (Jovan 1,12.)

Ocenite ovaj post:
Lekcija br.3 - Suverenitet Boga Oca
Lekcija br.5 - Jednakost Oca i Sina

Related Posts