Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Lekcija br.3 - Suverenitet Boga Oca

Lekcija br.3 - Suverenitet Boga Oca

Šta nam Biblija govori o suverenitetu Boga Oca?

Evo nekoliko činjenica o Bogu Ocu, koje će nam dodatno rasvetliti ovu tematiku.


1. Otac je vrhovni Izvor svih stvari:
"Ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, od kojega je sve, i mi u njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve, i mi kroza Njega." (1.Korinćanima 8.6.)
"Ali je sve od Boga, koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista, i dade nam službu pomirenja." (2.Korinćanima 5,18.)
"Jer je od Njega i kroz Njega i u Njemu sve. Njemu slava vavijek. Amin." (Rimljanima 11,36.)
"Toga radi preklanjam kolena svoja pred Ocem Gospoda našega Isusa Hrista, po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu." (Efescima 3,14.15.)


2. Otac je Bog Hristu:
a) Za vreme Hristovog života, utelovljenog u ljudskom obličju, prilikom raspeća;
"A oko devetoga sahata povika Isus iza glasa govoreći: Ili! Ili! lama savahtani? to jest: Bože moj! Bože moj! zašto si me ostavio?" (Matej 27,46.)

b) Nakon Hristovog vaskrsenja;

"Reče joj Isus: ne dohvataj se do mene, jer se još ne vratih k Ocu svojemu; nego idi k braći mojoj, i kaži im: vraćam se k Ocu svojemu i Ocu vašemu, i Bogu svojemu i Bogu vašemu. (Jovan 20,17.)
"Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima kroz Hrista." (Efescima 1,3.)
"Koji pobedi učinicu ga stub u crkvi Boga svojega, i više neće izići napolje; i napisaću na njemu ime Boga svojega, i ime novoga Jerusalima, grada Boga mojega, koji silazi s neba od Boga mojega, i ime moje novo." (Otkrivenje 3,12.)
"Omiljela ti je pravda, i omrzao si na bezakonje: toga radi pomaza te, Bože, Bog tvoj uljem radosti većma od drugova tvojih." (Jevrejima 1,9.)
"Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za živ nad vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih." (1.Petrova 1,3.)


3. Isključivo Otac je nazvan - Višnji (Najviši):
Uporedite sledeće stihove;
"Ali oni još jednako grešiše Njemu, i gnjeviše Višnjega u pustinji." (Psalam 78,17.)
"Jer reče: doista su moj narod, sinovi koji neće izneveriti. I bi im Spasitelj. U svakoj tuzi njihovoj on beše tužan, i anđeo, koji je pred Njim, spase ih. Ljubavi svoje radi i milosti svoje radi On ih izbavi, i podiže ih i nosi ih sve vreme. Ali se odmetaše i žalostiše Sveti Duh Njegov; zato im osta neprijatelj, i ratova na njih." (Isaija 63,8-10.)
Zapazimo da je Bog Otac onaj subjekat, koji se pominje u ovim
stihovima. Dva Bića su pomenuta u stihovima; Bog Otac koji je nazvan "Višnji", kao i "njihov Spasitelj" i Hrist koji je nazvan "anđeo, koji je pred Njim" ili "anđeo Njegove (Očeve) prisutnosti"(prevod King James)
Isus je, međutim, nazvan "Sin Višnjega"
"I povikavši iza glasa reče: šta je tebi do mene, Isuse Sine Boga Višnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me." (Marko 5,7.)
"A kad vide Isusa, zavapi i pade pred njega, pa reče glasno: što je tebi do mene, Isuse, Sine Boga Najvišega? Molim te, ne muči me." (Luka 8,28.)
Gore navedeni stihovi jasno prave razliku između Oca i Sina. Otac je nazvan "Višnjim" ili "Najvišim" dok je Isus nazvan "Sinom Najvišeg Boga".


4. Otac je stariji od Isusa
"Čuste da vam Ja kazah: idem i doći ću k vama. Kad biste imali ljubav k meni, onda biste se obradovali što rekoh: idem k Ocu; jer je Otac moj veći od mene." (Jovan 14,28.)
U gore navedenom stihu reč "veći" dolazi iz reči "meizon" (G3187) koja može značiti "stariji", kao što je prevedeno u Rimljanima 9,12.
"Ne za dela, nego onoga radi koji poziva reče joj se: veći će služiti manjemu" (stariji - sin, služiće mlađem - prevod King James)


5. Otac je veći od svih
"Otac moj koji mi ih dade veći je od svih; i niko ih ne može oteti iz ruke Oca mojega." (Jovan 10,29.)


6. Otac je Glava Hristu:
"Ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos; a muž je glava ženi; a Bog je glava Hristu." (1.Korinćanima 11,3.)


7. Otac je iznad svih
"Jedno telo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednom nadu zvanja svojega. Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama." (Efescima 4,4-6.)


8. Otac je Gospod Neba i zemlje
"U to vreme odgovori Isus, i reče: hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a otkrio si prostima." (Matej 11,25.)
"U taj čas obradova se Isus u duhu i reče: hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih a kazao si prostima. Da, Oče, jer je tako bila volja tvoja." (Luka 10,21.)
Ne samo to, već nam Biblija takođe otkriva neke stvari koje je Isus primio od Oca Njegovog, a koje nam još jasnije rasvetljavaju suverenitet Boga Oca.


9. Šta je to Isus primio od Njegovog Oca?
a) Njegov život
"Jer kako što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi." (Jovan 5,26.)

b) Njegovu silu, vlast i autoritet

"I pristupivši Isus reče im govoreci: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji." (Matej 28,18.)
"Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna Sina do Otac; niti Oca ko zna do Sin i ako kome Sin hoće kazati." (Matej 11,27.)
"Jer Otac ne sudi nikome, nego sav sud dade Sinu, da svi poštuju Sina kao što Oca poštuju. Ko ne poštuje Sina ne poštuje Oca koji ga je poslao. Zaista, zaista vam kažem: ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem: ide čas i već je nastao, kad će mrtvi čuti glas Sina Božijega, i čuvši oživeti. Jer kako što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi; I dade mu vlast da i sud čini, jer je Sin čovečiji." (Jovan 5,22-27.)
"Kao što si mu dao vlast nad svakim telom da svemu što si mu dao da život večni." (Jovan 17,2.)

c) Njegovo Kraljevstvo (Carstvo)
"I dade mu se vlast i slava i carstvo da mu služe svi narodi i plemena i jezici; vlast je Njegova vlast večna, koja neće proći, i carstvo se Njegovo neće rasuti." (Danilo 7,14.)
"On će biti veliki, i nazvaće se Sin Najvišega, i daće mu Gospod Bog presto Davidov, oca njegova." (Luka 1,32.)
"Onda kraj, kad preda carstvo Bogu i Ocu, i kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. Jer njemu valja carovati dokle ne položi sve neprijatelje svoje pod noge svoje. A poslednji će se neprijatelj ukinuti-smrt. Jer sve pokori pod noge njegove. Ali kad veli da je sve njemu pokoreno, pokazuje se da je osim onoga koji mu pokori sve. A kad mu sve pokori, onda će se i sam Sin pokoriti onome koji mu sve pokori, da bude Bog sve u svemu." (1.Korinćanima 15,24-28.)
"I sve pokori pod noge Njegove, i Njega dade za glavu crkvi, nad svima, koja je telo Njegovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu." (Efescima 1,22.23.)

d) Njegovo pravo da primi obožavanje od svih

"Jer Otac ne sudi nikome, nego sav sud dade Sinu, da svi poštuju Sina kao što Oca poštuju. Ko ne poštuje Sina ne poštuje Oca koji ga je poslao." (Jovan 5,22.23.)
"Tvrdo dakle neka zna sav dom Izrailjev da je i Gospodom i Hristom Bog učinio ovoga Isusa koga vi raspeste." (Dela 2,36.)
"Zato i Bog njega povisi, i darova mu ime koje je veće od svakoga imena. Da se u ime Isusovo pokloni svako koleno onih koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom." (Filipljanima 2,9.10.)
"I opet uvodeći prvorodnoga u svet govori: i da mu se poklone svi anđeli Božiji." (Jevrejima 1,6.)

e) Njegovo Ime

"Zato i Bog njega povisi, i darova mu ime koje je veće od svakoga imena." (Filipljanima 2,9.)
"I toliko bolji posta od anđela koliko preslavnije ime od njihova dobi." (Jevrejima 1,4.)

f) Sve stvari

"Jer Otac ljubi Sina, i sve dade u ruke Njegove." (Jovan 3,35.)
"Kojega postavi naslednika svemu, kroz kojega i svijet stvori." (Jevrejima 1,2.)

Gore navedeni stihovi su dovoljno obimni dokazi koji potvrđuju apsolutan suverenitet Boga Oca. Ali takođe, ovim argumentima nikako ne umanjujemo status, poziciju, vrednost i božanstvo Isusovo, kao Sina Božijega. Za ostale informacije o jednakosti u odnosu izmedju Oca i Sina, molimo vas da pogledate lekciju br.5.

Ocenite ovaj post:
Lekcija br.2 - Ko je Bog Biblije?
Lekcija br.4 - Ko je Isus?

Related Posts