Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Lekcija br.2 - Ko je Bog Biblije?

Lekcija br.2 - Ko je Bog Biblije?

1. Prema učenju Starog Zaveta, koliko ima Bogova?
"Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini (jedan) Gospod." (5.Mojsijeva 6,4.)
"Tebi je to pokazano da poznaš da je Gospod Bog, i da nema drugoga osim njega." (4.Mojsijeva 4,35.)
"A Gospod je pravi Bog, Bog živi i car večni, od Njegove srdnje trese se zemlja, i gneva Njegova ne mogu podneti narodi." (Jeremija 10,10.)


2. Prema učenju Novog Zaveta, koliko ima Bogova?
"A za jelo idolskih žrtava, znamo da idol nije ništa na svetu, i da nema drugoga Boga osim Jedinoga (Jednog)." (1.Korinćanima 8,4.)
"Jedan Bog i otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama." (Efescima 4,6.)
"Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus." (1.Timotiju 1,5.)
"Ti veruješ da je jedan Bog; dobro činiš; i đavoli veruju, i drhću." (Jakov 2,19.)


3. Ko je najkompetentnija osoba da nam kaže; Ko je istiniti Bog?
"Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Sin, koji je u naručju Očevom, on Ga javi." (Jovan 1,18.)
"Zaista, zaista ti kažem da mi govorimo što znamo, i svedočimo što videsmo, i svedočanstva našega ne primate." (Jovan 3,11.)


4. Prema Isusu
a) Ko je "jedini istiniti Bog"?
"A ovo je život večni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista." (Jovan 17,3.)

b) Šta Isus kaže, Kome i kako treba da se molimo?

"Ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti Ime Tvoje; Da dođe carstvo Tvoje; da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš potrebni daj nam danas; oprosti nam dugove naše, kao i mi što opraštamo dužnicima svojim; i ne navedi nas u napast; no izbavi nas oda zla. Jer je tvoje carstvo, i sila, i slava vavijek. Amin." (Matej 6,9-13.)

c) Koja je prva i najveća Zapovest od svih?

"I pristupi jedan od književnika koji ih slušaše kako se prepiru, i vide da im dobro odgovara, i zapita ga: koja je prva zapovest od svih? A Isus odgovori mu: prva je zapovest od svih: čuj Izrailju, Gospod je Bog naš Gospod jedini; I ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. Ovo je prva zapovest. I druga je kao i ova: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Druge zapovesti veće od ovih nema. I reče mu književnik: dobro, učitelju! pravo si kazao da je jedan Bog, i nema drugoga osim Njega." (Marko 12, 28-32.)
Poznavanje Boga lično, neophodno je kako bismo mogli da Ga volimo. Ispravno poznavanje Boga je od vitalnog značaja za naš odnos sa Njim. Književnik se saglasio sa Isusovom izjavom da postoji samo jedan Bog, i da nema drugog osim Njega.

d) Da li je Isus ispravio književnika u njegovom uverenju?

"A Isus videvši kako pametno odgovori, reče mu: nisi daleko od carstva Božijega. I niko više nije smeo da Ga zapita." (Marko 12,34.)
(Verovanje književnika je odražavalo veru čitave Jevrejske nacije. Jevreji su verovali samo u jednog jedinog Boga - JHWH!)
"Vi činite dela oca svojega. Tada mu rekoše: mi nismo rođeni od kurvarstva: jednoga Oca imamo - Boga." (Jovan 8,41.)

e) Ko je Bog Jevreja?

"Isus odgovori: ako ja slavim samog sebe, slava je moja ništa: Otac je moj koji me slavi, za kojega vi govorite da je vaš Bog." (Jovan 8,54.)
"Ili je samo Jevrejski Bog, a ne i neznabožački? Da, i neznabožački." (Rimljanima 3,29.)

f) Koga će obožavati istinski obožavaoci Boga i kako?

"Reče joj Isus: ženo! veruj mi da ide vreme kad se nećete moliti Ocu ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Vi ne znate čemu se molite; a mi znamo čemu se molimo: jer je spasenje od Jevreja. Ali ide vreme, i već je nastalo, kad će se pravi bogomoljci moliti Ocu Duhom i Istinom, jer Otac hoće takvih bogomoljaca." (Jovan 4, 21-23.)


5. Prema verovanjima i učenjima apostola, Ko je jedan i jedini Bog?
"Ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza Njega." (1.Korinćanima 8,6.)
"Njim blagosiljamo Boga i Oca, i njim kunemo ljude, koji su stvoreni po obličju Božijemu." (Jakov 3,9.)
"Da jednodušno jednim ustima slavite Boga i Oca Gospoda našega Isusa Hrista." (Rimljanima 15,6.) ('jednodušno' = 'jedinstvenim umom' - prevod King James)
"Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama." (Efescima 4,6.)
"Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, Otac milosti i Bog svake utehe." (2.Korinćanima 1,3.)


6. Ko je živi i istiniti Bog?
"Jer oni obznanjuju za vas kakav ulazak imasmo k vama, i kako se obratiste Bogu od idola, da služite Bogu živom i istinitom, I da čekate Sina Njegova s nebesa kojega vaskrse iz mrtvih, Isusa, koji nas izbavlja od gneva koji će doći." (1.Solunjanima 1,9.10)

Ocenite ovaj post:
Lekcija br.1 - Da li je važno i da li možemo znati
Lekcija br.3 - Suverenitet Boga Oca

Related Posts