Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7
Veličina fonta: +

Lekcija br.1 - Da li je važno i da li možemo znati

Lekcija br.1 - Da li je važno i da li možemo znati

1. Da li je Bog zadovoljan kada Ga Njegov narod ne poznaje?
"Čujte riječ Gospodnju, sinovi Izrailjevi, jer Gospod ima parbu sa stanovnicima zemaljskim; jer nema istine, ni milosti, ni znanja za Boga u zemlji." (Osija 4,1.)
(parba: kontroverza, razdor, spor, svađa, imati nešto protiv)


2. Koja je najvažnija dužnost, najveća mudrost u životu čoveka?
"Glavno je svemu što si čuo: Boga se boj, i zapovijesti njegove drži, jer to je sve čovjeku." (Propovednik, 12,13.)


3. Šta znače reči; "Boj se Boga"?
Pisci Biblije, često su koristili stil pisanja nazvan - paralelizam, gde bi, zapisavši  neku misao na jednom  mestu, ponavljali istu na drugom, koristeći za opis različite reči istog značenja.

"Početak je mudrosti strah Gospodnji; ludi preziru mudrost i nastavu."
(Priče 1,7.)
"Početak je mudrosti strah Gospodnji, i znanje je svetih stvari razum."
(Priče 9,10.)
"Tada ćeš razumeti strah Gospodnji, i poznanje Božije naći ćeš." (Priče 2,5.)
"strah Gospodnji" = "poznanje Boga"


4. Poruka za ove poslednje dane?
"I govoraše velikim glasom: bojte se Boga, i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova; i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene." (Otkrivenje 14,7.)
(Sastavni deo poruke prvog anđela je vratiti narodu poznanje o Bogu, o pravom Božijem Identitetu)


5. Da li je važno poznavati Boga?
"Izgibe moj narod, jer je bez znanja; kad si ti odbacio znanje, i ja ću tebe odbaciti da mi ne vršiš službe svešteničke; kad si zaboravio Boga svojega, i ja ću zaboraviti sinove tvoje." (Osija 4,6.)
"Jer je meni milost mila a ne žrtva, i poznavanje Boga većma nego žrtva paljenica." (Osija 6,6.)


6. Zašto je poznavati Boga tako važno?
"A ovo je život večni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista." (Jovan 17,3.)
"Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našega." (2.Petrova 1,2.)


7. Šta to poznavanje Boga podrazumeva?
a) Poznati Ko je Bog
"Zaradi kojega uzroka i ovo stradam; ali se ne stidim, jer znam kome verovah, i uveren sam da je kadar amanet moj sačuvati za dan onaj." (2.Timotiju 1,12.)
(Pavle je znao Ko je Bog, tako je bio u stanju da svedoči o Bogu svima onima koji su Ga obožavali u neznanju. "Pokazujući i dokazujući im da je trebalo Hristos da postrada i vaskrse iz mrtvijeh, i da ovaj Isus kojega ja, reče, propovijedam vama, jest Hristos." (Dela 17,3.) )
b) Poznati Njegove puteve - slavu - karakter
"Ako sam dakle našao milost pred tobom, pokaži mi put svoj, da te poznam i nađem milost pred tobom; i vidi da je ovaj narod tvoj narod." (2.Mojsijeva 33,13.)
"Opet reče Mojsije: molim te, pokaži mi slavu svoju." (2.Mojsijeva 33,18.)
"Jer prolazeći Gospod ispred njega vikaše: Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom. Koji čuva milost tisućama, prašta bezakonja i nepravde i grehe, koji ne pravda krivoga, i pohodi grehe otačke na sinovima i na unucima do trećega i četvrtoga kolena." (2.Mojsijeva 34,6.7.)
"Ljubazni! da ljubimo jedan drugoga; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen, i poznaje Boga. A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav. Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog sina svojega Jedinorodnoga posla na svet da živimo kroza Njega." (1.Jovanova 4,7-9.)
c) Držati Njegove zapovesti
"Govore da poznaju Boga, a delima ga se odriču; jer su mrski i neposlušni, i ni za kakvo dobro delo valjani." (Titu 1,16.)

Poznavanje Boga vodi ka poslušnosti Njemu.
Doktrinarno poznavanje nije dovoljno, potrebno je ostvariti blisko,lično, prisno poznavanje Boga, kao i odnos sa Njim.


8. Šta treba da učinim kako bih prisno poznavao Boga?
"Ako prizoveš mudrost, i k razumu podigneš glas svoj, ako Ga ustražiš kao srebro, i kao sakriveno blago ako dobro ustražiš; tada ćeš razumeti strah Gospodnji, i poznanje Božije naći češ." (Priče 2,3-5.)


9. Da li mi možemo znati Ko je Bog? Da li je Bog otkrio sebe u svojoj Reči?
"Jer što se na njemu ne može videti, od postanja svijeta moglo se poznati i videti na stvorenjima, i njegova večna sila i Božanstvo, da nemaju izgovora." (Rimljanima 1,20.)
"A znamo da Sin Božiji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga istinoga, i da budemo u istinome Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je istini Bog i život večni." (1.Jovanova 5,20.)


10. Čime se jedino trebamo hvaliti?
"Ovako veli Gospod: mudri da se ne hvali mudrošću svojom, ni jaki da se ne hvali snagom svojom, ni bogati da se ne hvali bogatstvom svojim. Nego ko se hvali, neka se hvali time što razume i poznaje mene da sam ja Gospod koji činim milost i sud i pravdu na zemlji, jer mi je to milo, govori Gospod." (Jeremija 9,23.24.)

Ocenite ovaj post:
Hristos - Prilika za novi život
Lekcija br.2 - Ko je Bog Biblije?

Related Posts