Čitaonica

"Šta videsmo i čusmo to javljamo vama da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom. I ovo vam pišemo da radost vaša bude ispunjena." 1 Jov. 1

Središte nade

Ispitivanje rečnika i osnovnih tema Staroga i Novoga zaveta ( vidi Starozavetna i Novozavetna terminologija ) koje se odnose na kraj sveta pokazalo je da nada u Gospodnji dolazak u Starom zavetu i nada u Hristov drugi dolazak u Novom zavetu predstavljaju kulminaciju celokupne bib...
Detaljnije

Starozavetna i Novozavetna terminologija

Tema o drugom Hristovom dolasku pojavljuje se i u Starom i u Novom zavetu. A.  Starozavetna terminologija Starozavetni autori su duboko uvereni da će Bog, isto onako kao što je izbavio svoj narod iz Egipta, izbaviti svoje verne sledbenike i iz okova ovoga sveta na "dan Gospo...
Detaljnije

Svi psalmi na jednom mestu!

Svi psalmi na jednom mestu! (4č 25min)Psalmi su označeni brojevima, pa lako možete doći do željenog psalma.
Detaljnije

Kao dete

Ova glava zasnovana je na Luki 2, 39.40.Detinjstvo i mladost Isus je proveo u malom planinarskom selu. Na Zemlji ne postoji nijedno mesto koje ne bi bilo počašćeno Njegovim prisustvom. Carske palate imale bi prednost primajući Ga kao gosta. Međutim, On je mimoišao domove bogatih,...
Detaljnije

Jer smo videli Njegovu zvezdu

Ova glava zasnovana je na Mateju 2.»A kad se rodi Isus u Vitlejemu Judinu, za vremena cara Iroda, a to dođu mudraci od istoka u Jerusalim, i kažu: Gde je car Judejski što se rodio? Jer smo videli njegovu zvezdu na istoku, i došli smo da mu se poklonimo.« Mudraci sa Istoka bili su...
Detaljnije

BOG JE LJUBAV!

On uskoro dolazi!

Dragi posetioče,
Svet kakvog znamo uskoro će prestati da postoji - svet pun smrti, greha i patnje. Živimo u slavnom vremenu kada će sa neba doći Car nad carevima i okončati vladavinu neprijatelja. Dolaze teška vremena i nevolja kakva nikada nije bila od kada je sveta. Ali, Bog će svojim povratkom vratiti poredak kakav je bio kada je Zemlja izašla iz Njegovih ruku. Više nikada neće biti ni bola, ni plača, ni vike, jer će Bog stvoriti novo nebo i novu zemlju.

Detaljnije

Biblijski stihovi

 • Gospode! Ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sedam i kad ustanem; Ti znaš pomisli moje izdaleka; Kad hodim i kad se odmaram, Ti si oko mene, i sve puteve moje vidiš.
 • Zovi me, i odazvaću ti se, i kazaću ti velike i tajne stvari, za koje ne znaš.
 • Sad ostaju ovo troje: vera, nada i ljubav. Ali je ljubav najveća među njima.
 • Zato ako je ko u Hristu, nova je tvar. Staro prođe, gle, sve novo postade.
 • Ti si naš lončar, i svi smo delo ruku Tvojih.
 • I tako, sine moj, čuvaj se onoga što je preko ovoga, jer nema kraja sastavljanju mnogih knjiga, i mnogo čitanje umor je tjelu. Glavno je svemu što si čuo: Boga se boj i zapovesti Njegove drži, jer to je sve čoveku.
 • U svako doba ljubi prijatelj, i brat postaje u nevolji.
 • Ako vas, dakle, Sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni.
 • Oj žedni koji ste god, hodite na vodu, i koji nemate novca, hodite, kupujte i jedite; hodite, kupujte bez novca i bez plate vino i mleko. Zašto trošite novce svoje na ono što nije hrana, i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me, pa ćete jesti šta je dobro, i duša će se vaša nasladiti pretiline.
 • Koji živi u zaklonu Višnjeg, u senu Svemogućeg počiva.
 • Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde.
 

Otkrivenje: Nevesta, Zver i Vavilon

Ovaj dokumentarni film otkriva značenje vizija iz 12. i 17. glave knjige Okrivenja. Polazeći od vremena Hristovog rođenja, kroz vreme nastanka i razvoja hrišćanstva, film nam sklanja veo i sa događaja poslednjeg vremena.

Pusti video

Preporučujemo sajtove